Wimbachtal - 2012

Munţii Wimbachtal - Hirschweise
Hirschweise
Munţii Wimbachtal - Cu toţii la START
Cu toţii la START
Munţii Wimbachtal - Cascada
Cascada
Munţii Wimbachtal - Cascada - detalii
Cascada - detalii
Munţii Wimbachtal - Pe punte
Pe punte
Munţii Wimbachtal - Cascada - detalii
Cascada - detalii
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Vârf
Vârf
Munţii Wimbachtal - Generaţia
Generaţia "nouă"
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Prima răspântie
Prima răspântie
Munţii Wimbachtal - Wimbachschloss
Wimbachschloss
Munţii Wimbachtal - Wimbachschloss - terasa
Wimbachschloss - t
Munţii Wimbachtal - Watzmann
Watzmann
Munţii Wimbachtal - Watzmann
Watzmann
Munţii Wimbachtal - Wimbachschloss - detaliu
Wimbachschloss - d
Munţii Wimbachtal - Peisaj
Peisaj
Munţii Wimbachtal - Urcăm pe vale
Urcăm pe vale
Munţii Wimbachtal - Foto on Foto !
Foto on Foto !
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn
Gr.Palfelhorn
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann
Creasta Watzmann
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann
Creasta Watzmann
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - În potecă
În potecă
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann
Creasta Watzmann
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - O potecă ca la carte
O potecă ca la ca
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal - detaliu
Wimbachtal - detal
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Ioana în Wimbachtal
Ioana în Wimbacht
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Trio
Trio
Munţii Wimbachtal - Quatro
Quatro
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Creasta Watzmann - detaliu
Creasta Watzmann -
Munţii Wimbachtal - Pe valea Wimbachtal
Pe valea Wimbachta
Munţii Wimbachtal - Pe valea Wimbachtal
Pe valea Wimbachta
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn ceva mai aproape
Gr.Palfelhorn ceva
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - 2607 m
Hochkalter - 2607
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Dincolo de Gr.Palfelhorn
Dincolo de Gr.Palf
Munţii Wimbachtal - Dincolo de Gr.Palfelhorn
Dincolo de Gr.Palf
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Ioana
Ioana
Munţii Wimbachtal - Valea seacă a Wimbach
Valea seacă a Wim
Munţii Wimbachtal - Valea seacă a Wimbach
Valea seacă a Wim
Munţii Wimbachtal - Wimbachgrieshutte - 1327 m
Wimbachgrieshutte
Munţii Wimbachtal - Stânci
Stânci
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Stânci
Stânci
Munţii Wimbachtal - Pe lângă cabană
Pe lângă cabană
Munţii Wimbachtal - Valea seacă a Wimbach
Valea seacă a Wim
Munţii Wimbachtal - Fuga, fuga !
Fuga, fuga !
Munţii Wimbachtal - Wimbachgrieshutte - 1327 m
Wimbachgrieshutte
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn
Gr.Palfelhorn
Munţii Wimbachtal - O nouă răspântie
O nouă răspânti
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Şaua Trischubelalm
Şaua Trischubelal
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Hirschwiese
Hirschwiese
Munţii Wimbachtal - Abruptul sudic al crestei Watzmann
Abruptul sudic al
Munţii Wimbachtal - Pădurea de piatră
Pădurea de piatr
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Abruptul sudic al crestei Watzmann
Abruptul sudic al
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Pădurea de piatră
Pădurea de piatr
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Abruptul sudic al crestei Watzmann
Abruptul sudic al
Munţii Wimbachtal - Hirschwiese - 2114 m
Hirschwiese - 2114
Munţii Wimbachtal - Şaua Trischubelalm
Şaua Trischubelal
Munţii Wimbachtal - Şaua Trischubelalm
Şaua Trischubelal
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Stânci
Stânci
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Pauza de masă
Pauza de masă
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Stânci
Stânci
Munţii Wimbachtal - Stânci
Stânci
Munţii Wimbachtal - Stânci
Stânci
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Şaua Trischubelalm
Şaua Trischubelal
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Hirschwiese - 2114 m
Hirschwiese - 2114
Munţii Wimbachtal - M...
M...
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn - 2222 m
Gr.Palfelhorn - 22
Munţii Wimbachtal - Detalii
Detalii
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn
Gr.Palfelhorn
Munţii Wimbachtal - O cascadă
O cascadă
Munţii Wimbachtal - Hirschwiese - 2114 m
Hirschwiese - 2114
Munţii Wimbachtal - Hirschweise
Hirschweise
Munţii Wimbachtal - Groser Hunstod 2593 m
Groser Hunstod 259
Munţii Wimbachtal - Groser Hunstod - 2593 m
Groser Hunstod - 2
Munţii Wimbachtal - Coborâm
Coborâm
Munţii Wimbachtal - Groser Hunstod - 2593 m
Groser Hunstod - 2
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Din Berchtesgaden
Din Berchtesgaden
Munţii Wimbachtal -
"Vrăjitoarea"
Munţii Wimbachtal -
"Vrăjitoarea" din
Munţii Wimbachtal - Jenner - 1874 m
Jenner - 1874 m
Munţii Wimbachtal - Le şi Dan Sr. în Berchtesgaden
Le şi Dan Sr. în
Munţii Wimbachtal -
"Vrăjitoarea" din
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - La punctul Info
La punctul Info
Munţii Wimbachtal - Wimbachtal
Wimbachtal
Munţii Wimbachtal - Gr.Palfelhorn
Gr.Palfelhorn
Munţii Wimbachtal - Încotro ?
Încotro ?
Munţii Wimbachtal - Abruptul sudic al crestei Watzmann
Abruptul sudic al
Munţii Wimbachtal - Karla la Wimbachgrieshutte
Karla la Wimbachgr
Munţii Wimbachtal - Hochkalter - detaliu
Hochkalter - detal
Munţii Wimbachtal - Wimbachgrieshutte - 1327 m
Wimbachgrieshutte
Munţii Wimbachtal - Dan Sr. şi Dan Jr.
Dan Sr. şi Dan Jr
Munţii Wimbachtal - Pădurea de piatră
Pădurea de piatr
Munţii Wimbachtal - Pe valea Wimbachtal
Pe valea Wimbachta
Munţii Wimbachtal - Wimbachgrieshutte
Wimbachgrieshutte